Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng

Nội dung kiến nghị (câu 16 tại văn bản số 5060/VPCP-QHĐP): Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố Hải Phòng đến năm 2045, tầm nhìn 2050 để huyện An Dương có căn cứ xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thành lập đơn vị hành chính quận trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Trả lời:

Căn cứ Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày 15/9/2020, hiện nay, Quy hoạch thành phố Hải Phòng vẫn đang trong quá trình lập, chưa trình thẩm định. Căn cứ Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẩn trương trình thẩm định quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở triển khai thực hiện Đề án thành lập đơn vị hành chính quận trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư