Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung kiến nghị (câu 23 tại văn bản số 5060/VPCP-QHĐP):  

Đề nghị nghiên cứu trình sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng theo hướng hướng cho phép xây dựng dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng riêng và xem xét đây là hoạt động chuẩn bị đầu tư hoặc chuẩn bị thực hiện dự án và phù hợp với thực tiễn.

Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án thí điểm việc tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư. Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án và sẽ trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại thời điểm thích hợp.

Đồng thời, trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, theo đó cho phép thí điểm việc tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách thí điểm này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiến nghị việc sửa đổi các quy định liên quan tại Luật Đầu tư công để đẩy nhanh việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư