Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay nhiều công trình đầu tư công khi đưa về cơ sở triển khai thực hiện phải mất nhiều chi phí gián tiếp như: chi phí khảo sát, thiết kế... từ đó làm giám giá trị thực đầu tư vào công trình. Cử tri kiến nghị Chính phủ nghiên cứu đối với các dự án, công trình dân sinh có quy mô đơn giản, vốn đầu tư nhỏ nên quy định về thủ tục đầu tư đơn giản, giảm bớt các chi phí không cần thiết nhằm tăng kinh phí đầu tư cho công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trả lời:

Đối với công trình kỹ thuật quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để các địa phương áp dụng nhằm giảm bớt chi phí khảo sát, thiết kế. Đối với các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản khác thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường phân cấp, giao cộng đồng hưởng lợi tự thực hiện và áp dụng các quy trình thủ tục rút gọn, đặc thù quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư