Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình

Nội dung kiến nghị số 01:

Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể trong Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn về hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã; xem xét bãi bỏ điều kiện phải lập phương án sản xuất kinh doanh, quy định về ngành nghề kinh doanh khi thành lập Hợp tác xã theo Nghị định 193/2013/NĐ-CP để tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức và hoạt động thực tế của các Hợp tác xã.

Trả lời:

Tại Điều 1, Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012, đã quy định “Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế”. Cụ thể hóa nội dung trên, các điều khoản trong Luật và các văn bản hướng dẫn cũng đã quy định rõ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã.

Về việc xem xét bãi bỏ điều kiện phải lập phương án sản xuất kinh doanh, quy định về ngành nghề kinh doanh khi thành lập hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ghi nhận kiến nghị này, sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội khi sửa đổi Luật Hợp tác xã và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Nội dung kiến nghị số 02:

Đề nghị tiếp tục quan tâm, xem xét phê duyệt nguồn vốn để bố trí thanh toán nợ đọng công trình cải tạo, nâng cấp đường 12B đoạn Km 18+00-Km47+300, tỉnh Hòa Bình theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 535/TTr-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ.

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường 12B đoạn Km18+00-Km47+300 của tỉnh Hòa Bình đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 tại Tờ trình số 533/TTr-CP ngày 13/11/2017. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 ngày 29/12/2017 Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét bổ sung vốn cho dự án này./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư