Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thái Bình

Nội dung kiến nghị:

Cử tri phản ánh thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tích tụ ruộng đất để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, song do vướng mắc về hạn điền và cơ chế chính sách (theo Nghị định 210) chưa hấp dẫn, nên khó tiếp cận đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên Luật đất đai năm 2013 mới được sửa đổi, vì vậy đề nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế đặc thù, giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc trên.

Trả lời:

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 210 và đã trình Chính phủ thông qua tại Tờ trình số 2708/TTr-BKHĐT ngày 31/3/2017. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì để hoàn thiện Dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước khi Chính phủ thông qua vào Quý IV/2017./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư