Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang

Nội dung kiến nghị:

Cử tri cho rằng, các chính sách, pháp luật ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vùng nông thôn và giải quyết việc làm địa phương nhưng thực tế doanh nghiệp chưa được thụ hưởng chính sách này. Đề nghị nghiên cứu có chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư vào các xã nông thôn mới tạo việc làm cho lao động nông thôn để tăng thu nhập bình quân trên đầu người theo tiêu chí nông thôn  mới.

Trả lời:

Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao tại Nghị quyết 113/2015/QH13, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  và đã trình Chính phủ thông qua tại Tờ trình số 2708/TTr-BKHĐT ngày 31/3/2017. Dự thảo đã được xây dựng với mục tiêu: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản;  Bổ sung các ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và trở thành hạt nhân cho quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu; Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước liên quan đến doanh nghiệp, nhằm giảm chi phí của doanh nghiệp (cả chi phí chính thức và lành mạnh hóa môi trường có khả năng phát sinh các chi phí không chính thức) để thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn.

 Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước khi Chính phủ thông qua vào Quý IV/2017./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư