Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định

Nội dung kiến nghị:

Khu công nghiệp Mỹ Trung của tỉnh đã được thu hồi giải phóng mặt bằng từ năm 2005 đến nay. Song hiện nay, do vướng mắc nên việc bàn giao chủ đầu tư chậm, xảy ra tình trạng xả thải nước thải trực tiếp ra môi trưởng chưa qua xử lý, nhiều diện tích đất chưa được sử dụng để hoang gây lãng phí nguồn tài nguyên. Cử tri và nhân dân đề nghị có những giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp để giải quyết dứt điểm, tạo cơ chế thu hút các nhà đầu tư vào phát triển KCN; đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương.  

Trả lời:

Ngày 07/6/2017, UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản số 379/UBND-VP5 đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Dự án và Ban Quản lý KCN tỉnh Nam Định đã có Quyết định số 41/QĐ-BQLKCN thu hồi GCNĐT của KCN Mỹ Trung. Theo đó, để đảm bảo hiệu quả của KCN Mỹ Trung, đề nghị UBND tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính để xử lý dứt điểm các tồn tại với chủ đầu tư cũ và tìm kiếm nhà đầu tư mới để tiếp tục đầu tư phát triển KCN Mỹ Trung.

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định để trả lời cử tri./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư