Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

Nội dung kiến nghị:

Cử tri đề nghị Nhà nước tiếp tục có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng đối với vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn như: hệ thống đường giao thông nông thôn, điện lưới Quốc gia để tạo đà cho nhân dân phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, rút ngắn khoảng cách của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với các vùng miền khác trong cả nước.  

Trả lời:                                                           

Về các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng đối với vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, đối với các tỉnh thuộc Vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã có những chính sách hỗ trợ vốn đầu tư phát triển mang tính đặc thù theo các tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ dân số đồng bào dân tộc ít người, các huyện nghèo theo 30a, xã biên giới, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, xã nông thôn mới... đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, ưu tiên bố trí trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 thông qua các Chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG giảm nghèo bền vững và CTMTQG nông thôn mới) và các chương trình khác để tỉnh triển khai thực hiện (được cụ thể hóa và thể hiện tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các tiêu chí, nguyên tắc và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020).

Ngoài các nguồn vốn hỗ trợ cho địa phương,Trung ương cũng tập trung các nguồn lực phát triển hệ thống giao thông đường cao tốc, quốc lộ có kết nối và liên vùng. Yên Bái nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh đã được tiếp cận thuận tiện nhiều cơ sở hạ tầng cấp quốc tế, quốc gia, tạo cơ hội lớn mở rộng giao lưu trong, ngoài nước, thu hút đầu tư khai thác tiềm năng thế mạnh cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận các kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp trong quá trình xây dựng tiêu chí, nguyên tắc phân bổ ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái để trả lời cử tri./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư