Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam

Nội dung kiến nghị (số 11 tại văn bản số 6884/VPCP-QHĐP): Để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngoài đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, cử tri đề nghị Chính phủ cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông; trong đó, quan tâm đầu tư phát triển hệ thống đường lâm sinh ở khu vực miền núi để người dân có điều kiện thuận lợi trong sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.      

Trả lời:

Quốc hội đã ban hành các Nghị Quyết số 120/2020/QH14, 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã thẩm định Báo cáo khả thi CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đang thực hiện việc thẩm định Hồ sơ trình Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc đang hoàn thiện dự thảo Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn từng chương trình.

Về dự kiến nguồn lực hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các CTMTQG: Theo quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công, Điều 6 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, việc phân bổ và giao kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các CTMTQG trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2021, năm 2022 sẽ được thực hiện ngay sau khi cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư, thông qua quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn từng CTMTQG.

Trong nội dung CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 có các dự án về phát triển cơ sở hạ tầng tại địa bàn các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo. Việc xác định danh mục dự án cụ thể do địa phương tự lựa chọn và quyết định. Do đó, đề nghị địa phương quan tâm chỉ đạo để triển khai các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 hiệu quả phù hợp với đặc điểm tình hình trên địa bàn và nhu cầu của người dân góp phần hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư