Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang

Nội dung kiến nghị (số 13 tại văn bản số 6884/VPCP-QHĐP): Theo quy định tại điểm d, khoản 9, Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về thủ tục đảm bảo thực hiện dự án. Trong đó, quy định “Trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư nộp bổ sung số tiền ký quỹ hoặc bổ sung bảo lãnh ký quỹ của tổ chức tín dụng tương ứng với số vốn đầu tư tăng theo quy định tại quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư,..”. Tuy nhiên, việc ký quỹ bổ sung không quy định thời gian thực hiện và chế tài trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện việc ký quỹ bổ sung. Kiến nghị Chính phủ xem xét, ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết hơn đối với trường hợp không thực hiện hoặc kéo dài thời gian thực hiện ký quỹ bổ sung.

Trả lời:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo đó, việc ký quỹ bổ sung được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, trường hợp nhà đầu tư không nộp tiền ký quỹ bổ sung sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP nêu trên./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư