Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam

Nội dung kiến nghị (số 19 tại văn bản số 6230/VPCP-QHĐP): Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 về việc giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành tổ chức lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện để làm cơ sở để các địa phương lập quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính thống nhất của quy hoạch tỉnh với các quy hoạch cấp quốc gia.       

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định “Các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh, sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn”. Cụ thể về quy hoạch đến thời điểm hiện nay đã thực hiện những nội dung sau:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức hoàn thiện Khung định hướng quy hoạch quốc gia, dự kiến trình Hội đồng quy hoạch quốc gia xem xét, thông qua vào tháng 10/2021; phấn đấu trình Chính phủ quy hoạch tổng thể quốc gia xem xét, quyết định trong tháng 6/2022, trình Quốc hội xem xét, phê duyệt tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2022). Đối với quy hoạch các vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện việc lập quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, trình Hội đồng thẩm định theo quy định. Đối với quy hoạch 5 vùng còn lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xin ý kiến các cơ quan liên quan về Nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2021; đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu và ban hành văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian của các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng để các tỉnh có liên quan nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các bộ, ngành khác đang khẩn trương triển khai lập, hoàn thiện các quy hoạch ngành được giao theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 36/38 Nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030. Đến nay, có 01 quy hoạch ngành đã được phê duyệt; các quy hoạch còn lại đang được các bộ, ngành tiến hành lập theo quy định. Trong năm 2021, dự kiến sẽ có 19 quy hoạch ngành quốc gia được lập xong và trình thẩm định, trong đó: 05 quy hoạch đã được tổ chức thẩm định xong; 02 quy hoạch đang trình thẩm định; 12 quy hoạch đang hoàn thiện.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành theo quy định của Luật Quy hoạch và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước ngày 31/10/2021 để các địa phương làm cơ sở triển khai lập quy hoạch tỉnh, khai thác tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đồng thời bảo đảm được tính thống nhất với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.

Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chủ động tăng cường phối hợp trao đổi thông tin với các bộ, ngành trung ương nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ, thống nhất với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trong quá trình lập quy hoạch tỉnh; bảo đảm nội dung quy hoạch tỉnh phù hợp và bám sát với định hướng của quy hoạch cấp cao hơn./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư