Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn

Nội dung kiến nghị (số 21 tại văn bản số 6230/VPCP-QHĐP):

a) Cử tri kiến nghị về việc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, huyện Bắc Sơn có 12 xã được công nhận là xã An toàn khu, có di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt, hiện nay cơ sở hạ tầng và đời sống Nhân dân ở các xã An toàn khu còn nhiều khó khăn. Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ Nhân dân ở các xã An toàn khu trong việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách về bảo hiểm y tế; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đầu tư, tôn tạo, nâng cấp các điểm di tích đã được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt để làm nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho Nhân dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương.

b) Cử tri đề nghị Nhà nước tiếp tục xem xét, có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã biên giới để tạo động lực cho phát triển KT-XH tại địa phương, ổn định đời sống Nhân dân các xã biên giới.    

Trả lời:

a) Các cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã An toàn khu (ATK) huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cánh mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã quy định tại mục 4 như sau: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, kịp thời bổ sung danh sách các xã ATK mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khi phân bổ ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các địa phương có xã ATK, vùng ATK cách mạng”.

Thực hiện nội dung này tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có tiêu chí bổ sung trong nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đâu tư công nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu cho địa phương cho các đối tượng nêu trên, cụ thể:

+ Xã thuộc vùng căn cứ cách mạng ATK kháng chiến (ATK lịch sử) được cộng 0,1 điểm (mục e khoản 3 Điều 7).

+ Xã biên giới đất liền (Việt Nam - Trung Quốc Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia) được cộng 0,1 điểm (mục e khoản 3 Điều 7).

b) Các chính sách về bảo hiểm y tế

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng AKT cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó có giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 trong đó có chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân các xã ATK cách mạng. Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, các đối tượng chính sách, trong đó có những người sinh sống trong vùng ATK đã được hưởng chính sách bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, ngày 04/6/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg trong đó tại Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg, các xã khu vực III, khu vực II nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực. Như vậy, đối với người sinh sống trong các xã ATK cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ không thuộc đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế (trừ những đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật).

Để có cơ sở thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người sinh sống trong các xã ATK cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành đề xuất, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với những đối tượng người sinh sống trong khu vực ATK không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 861/QĐ-TTg.

c) Về đầu tư, tôn tạo, nâng cấp các điểm di tích đã được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện kế hoạch chương trình công tác năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3057/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất kế hoạch vốn đầu tư công các Dự án thuộc Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích ATK Bắc Sơn gắn với phát triển du lịch (Mẫu Sơn), tỉnh Lạng Sơn.

Để triển khai Dự án theo quy định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo quy định./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư