Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai

Nội dung kiến nghị (số 17 tại văn bản số 272/VPCP-QHĐP):

Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Sa Pa, Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai; nghiên cứu ban hành các chính sách đặc thù tại các địa phương có khu du lịch quốc gia (về đầu tư, thuế, đất đai, thủ tục hành chính,..) nhằm khuyến khích, hỗ trợ các khu du lịch quốc gia phát huy lợi thế về du lịch; đồng thời phân bổ, hướng dẫn triển khai đầu tư Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch quốc gia cho các địa phương.

Trả lời:

- Về Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai: Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã thay thế cho Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh; Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thông qua và hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt theo quy định.

- Về Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040: Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 19/7/2020 về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 28/9/2022, Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040 theo quy định. Ngày 31/01/2023, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo số 16/BC-BXD về Báo cáo thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Điều 9 Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg  về quản lý và sử dụng vốn điều lệ và kinh phí hoạt động của Quỹ không quy định việc sử dụng nguồn vốn của Quỹ để phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (tại địa phương) có nhu cầu nhận hỗ trợ kinh phí từ Quỹ cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tại Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg. Đề nghị tỉnh Lào Cai căn cứ nội dung nhiệm vụ cụ thể, căn cứ quy định của Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để xem xét, đề xuất hỗ trợ./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư