Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn

Nội dung kiến nghị (số 15 tại văn bản số 2081/BDN): Tại Chương IV từ Điều 35 đến Điều 42 và từ Điều 44 đến Điều 51 Luật Quy hoạch, quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; tuy nhiên qua quá trình triển khai thực hiện, nhận thấy việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là không cần thiết, làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, tốn kém cho ngân sách Nhà nước. Đề nghị trình Quốc hội bãi bỏ quy định về việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Trả lời:

1. Tại Chương IV từ Điều 35 đến Điều 42 và từ Điều 44 đến Điều 51 Luật Quy hoạch, không quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

2. Tại Điều 6 quy định về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai” của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch có quy định về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, cụ thể: Tại Khoản 2 Điều 37 có quy định “kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm”.

3. Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã giao Chính phủ chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và các nội dung có liên quan đến quy hoạch trong các luật, văn bản quy phạm pháp luật để khẩn trương trình Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật Quy hoạch và các luật có liên quan đến quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, bảo đảm tuân thủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động quy hoạch, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp Luật./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư