Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai

Nội dung kiến nghị (số 1 tại văn bản số 21/BDN): Đề nghị sửa đổi một số nội dung của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ:

- Tại Khoản 3, Điều 14 quy định tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù không vượt quá 05 tỷ đồng. Đề nghị đối với công trình được áp dụng theo cơ chế đặc thù đối với loại dự án công trình theo tuyến như đường giao thông nông thôn, kênh thuỷ lợi thì không quy định tổng mức đầu tư. Việc giới hạn tổng mức đầu tư dự án đối với các loại công trình này sẽ gây khó khăn cho địa phương trong bố trí đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư trên 05 tỷ đồng do phải đầu tư theo cơ chế, định mức, đơn giá xây dựng thông thường sẽ không huy động được nguồn lực đầu tư

- Sửa đổi bổ sung Điều 19 thành “Quản lý vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng do UBND cấp xã quản lý”. Đối với các công trình cơ sở hạ tầng do UBND cấp xã quản lý cần có chung và đồng bộ thực hiện một cơ chế về quản lý, thực hiện bảo trì công trình, việc tách riêng cơ chế đối với các công trình đặc thù sẽ tạo sự phức tạp trong quản lý của cấp xã, đồng thời chưa giải quyết được mong muốn của địa phương là cần có quy định, hướng dẫn đồng bộ về quản lý bảo trì.

Trả lời:

Tại Báo cáo số 9596/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ về vướng mắc, khó khăn và giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị cử tri và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp điều chỉnh các quy định quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung và Nghị định số 27/2022/NĐ-CP nói riêng.

Đối với các kiến nghị của cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Đối với kiến nghị sửa đổi tiêu chí về tổng mức đầu tư dự án áp dụng cơ chế đặc thù tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP: việc nâng tổng mức đầu tư dự án được áp dụng cơ chế đặc thù vừa phải đảm bảo phù hợp với chủ trương của Quốc hội, đồng thời, phải đảm bảo phù hợp năng lực thực hiện cấp cơ sở, cộng đồng người dân trên phạm vi cả nước. Do vậy, việc điều chỉnh tổng mức dự án áp dụng cơ chế đặc thù phải trên cơ sở đánh giá cụ thể kết quả thực hiện trên thực tiễn. Trước mắt đề nghị các địa phương áp dụng cơ chế đặc thù đối với dự án đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; các dự án không đáp ứng điều kiện đặc thù thực hiện theo pháp luật về quản lý đầu tư công, quản lý xây dựng hiện hành.

- Đối với kiến nghị điều chỉnh quy định phân cấp thực hiện công tác bảo trì công trình đầu tư theo cơ chế đặc thù tại Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP: quy định tại từ Điều 13 đến Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP là cơ chế đặc thù. Theo đó, chỉ có công trình, dự án thuộc danh mục đặc thù mới áp dụng quy trình quản lý vận hành, bảo trì theo cơ chế đặc thù tại Điều 19; các dự án khác do cấp xã quản lý thực hiện cơ chế quản lý vận hành, bảo trì theo pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư