Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp

  1. Nội dung kiến nghị (số 3 tại văn bản số 21/BDN): Kiến nghị xem xét sửa đổi thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm từ trước ngày 15 tháng 11 của năm kế hoạch thành trước ngày 15 tháng 01 năm sau.

Trả lời:

(i). Về căn cứ pháp lý

Tại khoản 3 Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành.

Tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định: Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch.

Do đó, quy định đối với thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm dựa trên căn cứ pháp lý và đảm bảo phù hợp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

(ii). Đồng thời, tại khoản 2, điều 64, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước kết thúc vào ngày 31 tháng 01 năm sau.

Trường hợp sửa đổi thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm thành trước ngày 15 tháng 01 năm sau sẽ khó đảm bảo thời gian thực hiện và hoàn thành các thủ tục giải ngân đối với các dự án được điều chuyển bổ sung vốn theo quy định.

Bên cạnh đó, việc quản lý đầu tư công đã được phân cấp cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động lựa chọn danh mục dự án, giao kế hoạch vốn và điều chỉnh kế hoạch.

Do đó, quy định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm trước ngày 15 tháng 11 của năm kế hoạch nhằm bảo đảm các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao của các cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời điều chuyển vốn từ những dự án giải ngân chậm hoăc không có khả năng giải ngân sang cho những dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định, qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

2. Nội dung kiến nghị (số 4 tại văn bản số 21/BDN): Kiến nghị xem xét, có hướng dẫn chi tiết việc triển khai quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Luật số 03/2022/QH15 ngày 21/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự.

Trả lời:

Khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do vậy, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ đầu tư, điều chỉnh dự án vẫn thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (bao gồm cả việc thực hiện quy định chuyển tiếp) mà không cần hướng dẫn đối với các quy định nêu trên của Luật số 03/2022/QH15.

3. Nội dung kiến nghị (số 5 tại văn bản số 21/BDN): Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư, các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm: Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Khoản 4 Điều 37 Luật Đầu tư quy định: “Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Điều 38 của Luật này”.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư