Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê

(MPI) – Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BKHĐT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, Thông tư được áp dụng cho cơ quan thống kê Trung ương; cơ quan thống kê địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê là tập hợp các chỉ tiêu thống kê do Hệ thống thống kê tập trung thực hiện phục vụ hoạt động thống kê và công tác quản lý chung của ngành Thống kê, gồm: danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.

Trong đó, danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm số thứ tự; mã số; nhóm, tên chỉ tiêu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư, với 09 nhóm danh mục và 58 chỉ tiêu, cụ thể là: nhóm dân số, lao động và việc làm: 07 chỉ tiêu; nhóm doanh nghiệp, cơ sở kinh tế và vốn đầu tư: 09 chỉ tiêu; nhóm nông, lâm nghiệp và thủy sản: 10 chỉ tiêu; nhóm giáo dục: 03 chỉ tiêu; nhóm y tế và chăm sóc sức khỏe: 03 chỉ tiêu; nhóm văn hóa, thể thao và du lịch: 02 chỉ tiêu; nhóm mức sống dân cư: 06 chỉ tiêu; nhóm đặc điểm chung của xã: 04 chỉ tiêu; và nhóm chỉ tiêu phục vụ quản lý điều hành của ngành Thống kê: 13 chỉ tiêu.

Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm: khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu và đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư nêu rõ, Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lồng ghép việc thu thập chỉ tiêu vào chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê trình Bộ trưởng ban hành. Chủ trì tổ chức các cuộc điều tra thống kê và phối hợp với các đơn vị liên quan sử dụng dữ liệu hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm phục vụ thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc các chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.

Đồng thời, chủ trì tổng hợp thông tin thống kê được quy định trong hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê; xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê ngành Thống kê; theo dõi, hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện Thông tư.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. Những chỉ tiêu phân công cho Tổng cục Thống kê chủ trì thu thập quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực kể từ khi Thông tư này có hiệu lực./.

Thục Anh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư