Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

56/TB-VP

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư