Thông báo kết quả thi vòng 2 và Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Thông báo số 22/TB-HĐTDCC ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết xem file đính kèm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư