Công khai các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN 03 tháng năm 2024 của các bộ, cơ quan trung...

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư