Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2703/BKHĐT-QLQH

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư