Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ người đăng ký xét tuyển công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Thông báo số 35/TB-HĐXTCC ngày 09/5/2024 của Hội đồng xét tuyển công chức năm 2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư