Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Thông báo số 37/TB-HĐXTCC ngày 10/5/2024 của Hội đồng xét tuyển công chức năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư