Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

(MPI) – Ngày 06/5/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành văn bản số 1770-CV/ĐUK về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pvn.vn

Theo đó, Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, các đảng ủy trực thuộc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị bằng hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về yêu cầu phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam trong giai đoạn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương của Đảng có liên quan.

Cấp ủy đảng cơ quan Quốc hội, Chính phủ phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phối hợp tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan, tạo thuận lợi cho phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam, bảo đảm đồng bộ với Luật Dầu khí và pháp luật liên quan; phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc thù của ngành dầu khí; tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật.

Cấp ủy đảng các cơ quan hoạch định chính sách, tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước phối hợp với ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ lãnh đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu xây đựng Chiến lược phát triển ngành dầu khí quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 và các quy hoạch, chiến lược liên quan; Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị.

Cấp ủy đảng cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với đảng đoàn, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phối hợp tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương tích cực, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phối hợp tham mưu theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị.

Các đảng ủy trực thuộc, nghiên cứu, quán triệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch hóa cụ thể hóa Nghị quyết số 41-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW và các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo mục đích, yêu cầu và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Khối.

Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.

Thục Anh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư