Thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý công giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Đại học Rennes, Cộng hòa Pháp (Université de Rennes) Khóa 1, Đợt 3

Thông báo số 100/TB-HVCSPT ngày 20/5/2024 của Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư