Đường dây nóng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ VÀ TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT KỊP THỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ, TỐ CÁO CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
 
Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải “công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà”.
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai số điện thoại và hộp thư điện tử thực hiện tiếp nhận những thông tin, phản ánh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, cụ thể như sau:
 
* Số  điện thoại: (84) 080.44121 (P. KSTTHC-TH) - (84) 024.32444516 - (84) 0965.158.998 (P. TTr4); (84) 080.44092 (Phòng TT&HTQT)
 
* Địa chỉ email: thanhtra4@mpi.gov.vn

CÁC ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ
CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng thông báo các địa chỉ thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
* Tên cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
* Địa chỉ thư tín: số 6B, Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội
* Số điện thoại: (84)024.38455298 (Văn phòng Bộ); (84) 080.43604 (P.KSTTHC)
* Số fax: (84-24)38234453
* Địa chỉ Website: https://www.mpi.gov.vn
* Địa chỉ email của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính: pkstthc@mpi.gov.vn

ĐIỆN THOẠI VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN NHỮNG THÔNG TIN, PHẢN ÁNH TÌNH
TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,
CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử thực hiện tiếp nhận những thông tin, phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tổ chức, cá nhân:
* Số điện thoại: (84) 080.44121 - (84) 080.44667 (P.KHTH)
* Địa chỉ email: thtkclp@mpi.gov.vn

DANH SÁCH SỐ MÁY TRỰC VÀ MÁY FAX
CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT

 

Tên đơn vị

Máy trực

Máy fax

Địa chỉ Email

1

 

Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân

080-43299

04-38234453 

ktqd@mpi.gov.vn

2

 

Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

080-44779

080-44779 

ktdp@mpi.gov.vn

3

 

Vụ Tài chính, tiền tệ

080-44160

 080-44125 

tctt@mpi.gov.vn

4

 

Vụ Kinh tế công nghiệp

080-44442

080-43353

ktcn@mpi.gov.vn

5

 

Vụ Kinh tế nông nghiệp

080-44968

024-38234716

ktnn@mpi.gov.vn

6

 

Vụ Kinh tế dịch vụ

080-44478

080-44478

ktdv@mpi.gov.vn

7

 

Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị

080-44488

080-44954

kcht@mpi.gov.vn

8

 

Vụ Quản lý các khu kinh tế

080-44888

080-44887

khukinhte@mpi.gov.vn

9

 

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

080-44545

080-44905

gstddt@mpi.gov.vn

10

 

Vụ Kinh tế đối ngoại

024-38430333

024-37330536

ktdn@mpi.gov.vn

11

 

Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội

080-43986

080-43761

ldvx@mpi.gov.vn

12

 

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường

080-44839

024-37339912

khgd@mpi.gov.vn

13

 

Vụ Quản lý quy hoạch

080-44139

 

qlqh@mpi.gov.vn

14

 

Vụ Quốc phòng, An ninh

080-44462

080-44462 

qpan@mpi.gov.vn

15

 

Vụ Pháp chế

080-44515

080-44515

pc@mpi.gov.vn

16

 

Vụ Tổ chức cán bộ

080-44783

 

tccb@mpi.gov.vn

17

 

Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông

080-44211

080-43303

tdkt@mpi.gov.vn

18

 

Văn phòng Bộ

024-38455298

024-38234453

vanphong@mpi.gov.vn

19

 

Thanh tra Bộ

080-43627

080-43627

thanhtra@mpi.gov.vn

20

 

Cục Quản lý đấu thầu

080-44241

080-44323

dauthau@mpi.gov.vn

21

 

Cục Phát triển doanh nghiệp

080-44092

024-37342189

info@business.gov.vn

22

 

Cục Đầu tư nước ngoài

080-48461

024-37343769

fia@mpi.gov.vn

23

 

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

080-44503

024-37349280

 dkkd@mpi.gov.vn

24

 

Cục Kinh tế hợp tác

080-43595

080-43595

cucpthtx@mpi.gov.vn

25

 

Tổng cục Thống kê

024-73046666

/1000

024-7307797

gso@mpi.gov.vn

26

 

Viện Chiến lược phát triển

024-38431848

024-38452209

dsi@mpi.gov.vn

27

 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

024-38437461

024-38456795

ciem@mpi.gov.vn

28

 

Trung tâm Thông tin và Dự báo KT - XH Quốc gia

024-37957480

024-37957479

nceif@mpi.gov.vn

29

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

080-48473

080-48473

ttth@mpi.gov.vn

30

 

Báo Đầu tư

024-38450537

/114

024-8235288

vir@mpi.gov.vn

31

 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

080-44474

024-37473357

ktdb@mpi.gov.vn

32

 

Học viện Chính sách và phát triển

024-37473186

024-37475217

cspt@mpi.gov.vn

33

 

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

024.37346355

024.37346416

trungtambdcbmpi@gmail.com

34

 

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

024-37957855 – 024- 37957897

024-37512222

smedf@mpi.gov.vn

35

 

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

080-44838

 

nic@mpi.gov.vn

36

 

Trường cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

0236.3734866

 

tchcktkh@gmail.com

 

 

Bộ KHDT