Đồng chí Nguyễn Văn Trân

Đồng chí Nguyễn Văn Trân
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng

Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1917
Quê quán: xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
(từ tháng 4 năm 1958 đến tháng 12 năm 1958)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư