Đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Thủ tướng Chính phủ

Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1910
Quê quán: xã Nghi Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
(từ tháng 12 năm 1958 đến tháng 10 năm 1965)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư