Đồng chí Lê Thanh Nghị

Đồng chí Lê Thanh Nghị
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Thủ tướng Chính phủ

Sinh ngày 06 tháng 3 năm 1911
Quê quán: xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
(từ tháng 3 năm 1974 đến tháng 2 năm 1980)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư