Đồng chí Nguyễn Lam

Đồng chí Nguyễn Lam
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ

Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1921
Quê quán: xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
(từ tháng 6 năm 1973 đến tháng 3 năm 1974 và
từ tháng 2 năm 1980 đến tháng 4 năm 1982)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư