Đồng chí Đỗ Quốc Sam

Đồng chí Đỗ Quốc Sam
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

Sinh ngày 29 tháng 5 năm 1929
Quê quán: xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
(từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 11 năm 1996)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư