Đồng chí Trần Xuân Giá

Đồng chí Trần Xuân Giá
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

Sinh ngày 29 tháng 5 năm 1939
Quê quán: xã Lũy Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(từ tháng 11 năm 1996 đến tháng 8 năm 2002)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư