Đồng chí Võ Hồng Phúc

Đồng chí Võ Hồng Phúc
Ủy viên Trung ương Đảng

Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1945
Quê quán: xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 8 năm 2011)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư