Đồng chí Bùi Quang Vinh

Đồng chí Bùi Quang Vinh
Ủy viên Trung ương Đảng

Sinh ngày  08  tháng  8 năm 1953
Quê quán: xã Hồng Thái, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư