Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa

Nội dung kiến nghị:

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị Nhà nước đầu tư nâng cấp tuyến đường 9km Nga Tân - Nga Tiến - Nga Thái.

Trả lời:

Tuyến đường nối các xã  Nga Tân - Nga Tiến - Nga Thái là tuyến đường liên xã trong phạm vi huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư, xây dựng công trình thì đây là tuyến đường do tỉnh Thanh Hóa quản lý, do vậy Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm đầu tư, nâng cấp, cải tạo, duy tu tuyến đường này và chủ động bố trí các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác để thực hiện./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư