Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa

Nội dung kiến nghị :

Luật Hợp tác xã đã được ban hành song chưa có hiệu quả thực tế, đề nghị các ngành chức năng cần có các cuộc kiểm tra, rà soát, chỉ đạo để Luật đi vào cuộc sống.

Trả lời:

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2013. Sau 5 năm triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, cơ bản tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển. Phong trào hợp tác xã bước đầu đã có chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội.

Để triển khai thi hành Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác xã phát triển trên toàn quốc; biên soạn nhiều tài liệu, sổ tay hướng dẫn hợp tác xã xây dựng, tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thi hành Luật tại các địa phương để kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã. Tuy nhiên, với lực lượng cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã mỏng, trình độ năng lực còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã 2012 chưa được triển khai thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của hợp tác xã để hướng dẫn giải quyết hoặc kiến nghị các cấp, ngành có thẩm quyền giải quyết.

Trong thời gian tới, để Luật Hợp tác xã 2012 phát huy hiệu lực trong thực tiễn, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ  đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Theo đó, sẽ tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: (1) Tăng cường công tác tuyên truyển, tập huấn về pháp luật hợp tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân; (2) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác xã, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định trong Luật Hợp tác xã 2012; (3) Thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ hợp tác xã; (4) Chỉ đạo, thực hiện xây dựng mô hình hợp tác xã và tổng kết mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả; (5) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế đối với phát triển hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong phát triển hợp tác xã; (6) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên hợp tác xã./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư