Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung kiến nghị :

Cử tri đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia để tránh thất thoát, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm.

Trả lời:

Công tác giám sát các dự án đầu tư nói chung, trong đó có các dự án cơ sở hạ tầng, dự án trọng điểm quốc gia đã được quy định rõ tại các Điều 79, 82, 83, 84 Luật Đầu tư công, Điều 69 Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, các Nghị định hướng dẫn thực hiện và cụ thể trong Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Trong đó, đã quy định rõ hình thức giám sát dự án, nội dung giám sát dự án và trách nhiệm của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và các cơ quan liên quan trong thực hiện giám sát dự án đầu tư.

Đối với các dự án quan trọng quốc gia còn chịu sự giám sát của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội theo quy chế làm việc của Quốc hội.

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị có liên quan, đơn vị chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư cần phát huy vai trò, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ giám sát các dự án đầu tư do mình quản lý.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức nhiều đợt tập huấn công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các bộ, ngành và địa phương liên quan, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như xây dựng Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá dự án, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư