Xây dựng và hoàn thiện Sổ tay Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới nhằm thúc đẩy Chương trình “Sử dụng các hệ thống quốc gia”, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị được lựa chọn thực hiện công tác hậu kiểm đấu thầu một số dự án tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Trong 6 năm hợp tác (từ năm 2014 đến năm 2020), Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện hậu kiểm đấu thầu 43 dự án, tổng hợp và gửi các báo cáo tới Ngân hàng Thế giới. Kết quả hậu kiểm đấu thầu của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư dự án, tăng cường tính sở hữu và kiểm soát của Chính phủ Việt Nam đối với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Đồng thời, khẳng định trách nhiệm và vai trò của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu, đề xuất và giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng, nghiệp vụ của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư, đáp ứng được yêu cầu đặt ra theo chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới biên soạn và xây dựng Sổ tay Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm các nội dung chủ yếu:

- Vị trí, vai trò, hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư;

- Quy trình, nội dung thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư;

- Một số ví dụ cụ thể về thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Sổ tay có sử dụng, biên soạn Kết luận thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh để minh họa cho phần Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra việc thực hiện đấu thầu, đầu tư xây dựng tại huyện.

Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng giới thiệu Sổ tay Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư tới toàn bộ cán bộ, công chức thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ thanhtra.mpi.gov.vn./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư