Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12/03/2018 - 14:54:00 | 186 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị :

Cử tri phản ánh hiện nay còn nhiều dự án, công trình đầu tư còn dàn trải, chất lượng kém, không hiệu quả. Kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế hiệu quả trong việc lựa chọn nhà đầu tư, đơn vị thi công và cần có lộ trình thực hiện cụ thể, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân giám sát, nhất là đối với các công trình lớn, công trình trọng điểm quốc gia.

Trả lời:

Nghị định 30/2015/NĐ-CPngày 11/3/2015 hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và Thông tư số 29/9/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính - thương mại của nhà đầu tư nhằm đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đề xuất thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất. Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu và Điều 44 Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp hàng hóa, xây lắp và nhà thầu khác trên cơ sở đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế để áp dụng thống nhất trong quá trình thực hiện dự án.

Đồng thời, để ràng buộc trách nhiệm thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, Khoản 1 Điều 47 Nghị định 15/CP quy định nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, dịch vụ của dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyển giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định tại hợp đồng dự án và đề nghị nhà đầu tư yêu cầu nhà thầu điều chỉnh hoặc đình chỉ thi công khi xét thấy chất lượng công việc thực hiện không đảm bảo yêu cầu (Khoản 2 Điều 47 và Điểm đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 15/CP).

Bên cạnh đó, Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định về việc công khai thông tin về đấu thầu, trong đó bao gồm danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP và dự án có sử dụng đất trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Điểm i Khoản 1). Hiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 15/CP đã bổ sung tương đối nhiều các quy định về công khai thông tin dự án PPP. Ví dụ: Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đánh giá tác động của hình thức PPP đối với cộng đồng, dân cư thuộc phạm vi dự án khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để quyết định chủ trương đầu tư và tham vấn ý kiến các bên về việc đầu tư thực hiện dự án khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi; sau khi ký kết hợp đồng, nhà đầu tư có trách nhiệm công khai thông tin hợp đồng dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và được khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác./.

 

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác