Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 13/08/2018 - 22:10:00 | 209 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị số 01:

Đề nghị bố trí vốn thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình theo Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 02/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời:

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của cả nước và tỉnh Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó đã bố trí vốn cho các dự án thuộc vùng Nam Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được giao. Trường hợp cấp bách, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sử dụng ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và áp dụng các hình thức đầu tư để triển khai thực hiện các dự án thuộc Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 02/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung kiến nghị số 02:

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong những năm gần đây cơ bản đạt chỉ tiêu Quốc hội giao, tuy nhiên cơ cấu nguồn thu thực tế ở ngân sách địa phương chưa đảm bảo theo dự toán; nguồn thu tiền sử dụng đất có xu hướng tăng lên, thuế phí và thu khác ngân sách đưa vào cân đối giảm; do đó địa phương còn rất nhiều khó khăn trong việc cân đối, đảm bảo các nhiệm vụ chi gắn với số giao thu cân đối. Vì vậy, đề nghị hàng năm có thể xem xét, tăng thêm số bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương so với năm đầu thời kỳ ổn định ít nhất bằng mức quy định tăng giá hàng năm hoặc là chỉ số lạm phát hàng năm đã được công bố nhằm đảm bảo mục tiêu chi ngân sách đã được xác định.

Trả lời:

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong những năm gần đây cơ bản đạt chỉ tiêu Quốc hội giao, tuy nhiên cơ cấu nguồn thu thực tế ở ngân sách địa phương chưa đảm bảo theo dự toán; nguồn thu tiền sử dụng đất có xu hướng tăng lên, thuế phí và thu khác ngân sách đưa vào cân đối giảm; do đó địa phương còn rất nhiều khó khăn trong việc cân đối, đảm bảo các nhiệm vụ chi gắn với số giao thu cân đối. Vì vậy, đề nghị hàng năm có thể xem xét, tăng thêm số bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương so với năm đầu thời kỳ ổn định ít nhất bằng mức quy định tăng giá hàng năm hoặc là chỉ số lạm phát hàng năm đã được công bố nhằm đảm bảo mục tiêu chi ngân sách đã được xác định.

Nội dung kiến nghị số 03:

Khoản tiền đặt cọc 30 triệu USD của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa cho tỉnh Hà Tĩnh được sử dụng toàn bộ để bổ sung nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Trong điều kiện thu ngân sách còn khó khăn, kính đề nghị Quốc hội xem xét, hỗ trợ ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 để hoàn trả hết cho Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa.

Trả lời:

Tại văn bản số 9146/VPCP-KTTH ngày 05/11/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn trả số tiền 30 triệu USD cho Công ty Formosa đã ứng cho Tỉnh để đầu tư hạ tầng khu kinh tế theo quy định.

Nội dung kiến nghị số 04:

Đề nghị xem xét cho Hà Tĩnh được hưởng chính sách theo Quyết định 482/QĐ-TTg ngày 14/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia trong việc đào tạo cán bộ, học sinh cho Lào xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất dành cho học sinh Lào.

Trả lời:

Theo điểm 1 Điều 2 Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 14/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, Hà Tĩnh là tỉnh thuộc danh sách các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, vì thế được hưởng chế độ, chính sách của Quyết định này. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định nêu trên là có cơ sở.

Nội dung kiến nghị số 05:

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các cầu thuộc đề án xây dựng cầu nông thôn được phê duyệt theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 12/3/2014; đầu tư xây dựng Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 06/4/2016.

Trả lời:

Trong giai đoạn 2016-2020, để tăng cường chủ động cho các bộ ngành và địa phương, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 giao tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các bộ ngành và địa phương chủ động lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn kế hoạch cho từng dự án theo đúng nguyên tắc, tiêu chí Quốc hội đã phê chuẩn và phù hợp với khả năng cân đối vốn đã được cấp có thẩm quyền thông báo cho các bộ ngành và địa phương.

Các dự án xây dựng cầu nông thôn thuộc Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây nguyên giai đoạn 2014-2020 và các dự án Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh của các địa phương nói chung và của Hà Tĩnh nói riêng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản. Thẩm quyền lựa chọn dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sơ bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí về bố trí vốn, quy định của pháp luật về đầu tư công và phù hợp với tổng số vốn đầu tư công đã thông báo cho cơ quan này.

Việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để bố trí vốn cho các dự án chưa được bố trí vốn trong kế hoạch dầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (trong đó có dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hà Tĩnh) sẽ do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, bố trí vốn theo các nguyên tắc, tiêu chí được cấp có thẩm quyền quyết định và trong khuôn khổ số vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn của mình.

Nội dung kiến nghị số 06:

Xem xét lại thủ tục trình thẩm định các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ (Điều 13), nên quy định rõ nguồn vốn các công trình thuộc thẩm quyền Bộ Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, đồng thời phân thẩm quyền, trách nhiệm cho các địa phương (cấp tỉnh) thẩm định các dự án có tổng mức đầu tư thuộc nhóm B trở xuống.

Trả lời:

Nội dung này Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu sửa đổi tại Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi). Theo đó, bãi bỏ phần lớn thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với: (1) Chương trình mục tiêu quốc gia, (2) Chương trình, dự án đầu tư công do Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; (3) Dự án quan trọng quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh việc phân cấp và tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các bộ, ngành, địa phương trong việc tự thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong phạm vi số vốn được phân bổ./. 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác