Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương

Ngày 13/08/2018 - 22:14:00 | 241 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị số 01:

Có ý kiến cử tri cho rằng có sự chênh lệch quá lớn trong việc đầu tư giữa nông thôn và thành thị, giữa thành phố trực thuộc trung ương với các thành phố trực thuộc tỉnh... đó cũng là nguyên nhân tạo ra chênh lệch nghèo. Đề nghị có biện pháp khắc phục.

Trả lời:

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công năm 2015, giai đoạn 2016-2020, Chính phủ và các bộ, ngành địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó có nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, dự án thuộc các Chương trình hỗ trợ mục tiêu và hai Chương trình mục tiêu quốc gia là Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững. Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công do các tỉnh xây dựng và lựa chọn danh mục chương trình, dự án đầu tư phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đã được Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phân bổ kế hoạch vốn cho các địa phương triển khai thực hiện chương trình, dự án cụ thể trên địa bàn, trong đó có các dự án đầu tư phát triển sản xuất và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực nông thôn, miền núi.

Mặt khác, Chính phủ đã ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức mới phù hợp với giai đoạn 2016-2020 để các địa phương thực hiện (Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020) trên tinh thần tập trung ưu tiên cho Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới theo đúng các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác