Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 13/08/2018 - 22:24:00 | 179 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị số 01:

Về quy định thời gian thẩm định nhu cầu sử dụng đất giữa Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đất đai năm 2013 chưa thống nhất, cụ thể:

+ Quy định Luật Đầu tư năm 2014 về thẩm định nhu cầu sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất được thực hiện trong quá trình thẩm định cấp quyết định chủ trương đầu tư và thời gian tối đa để lấy ý kiến thẩm định của các sở, ban ngành là 15 ngày (Điều 33, 34, Luật Đầu tư).

+ Quy định của Luật Đất đai, thẩm định nhu cầu giao đất, cho thuê đất được thực hiện trong quá trình quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thời gian thẩm định nhu cầu sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. (Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh cho đồng bộ giữa các Luật, Nghị định.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận ý kiến này và sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất sửa đổi trong quá trình thực hiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Nội dung kiến nghị số 02:

Liên quan đến dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp:

+ Theo quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư, thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

+ Việc triển khai các bước cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp mất nhiều thời gian, phải lấy ý kiến nhiều bộ, ngành liên quan. Trong khi đó, các dự án này đã phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vì vậy, đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công theo hướng phân cấp cho địa phương trong việc cấp chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận ý kiến này và sẽ rà soát, đề xuất sửa đổi trong quá trình thực hiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Nội dung kiến nghị số 03:

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (việc lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2018). Tuy nhiên, đến nay Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương chưa ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật; các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập; thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch; hướng dẫn về giá trong hoạt động quy hoạch làm cơ sở để địa phương xác định dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh và chi phí lập từng hợp phần quy hoạch.

Trả lời:

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và đã gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét ban hành tại tờ Trình số 3255/TTr-BKHĐT ngày 18/5/2018. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 222/TB-VPCP ngày 21/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với một số Bộ, ngành để thống nhất về nội dung một số quy hoạch ngành quốc gia quy định tại dự thảo Nghị định; dự kiến sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét thông qua tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7 năm 2018.

Theo nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 về  triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư kèm theo bộ định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch. Dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch đang được gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan; sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành tổng hợp, hoàn thiện Thông tư, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi ban hành. Dự kiến Thông tư sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quy hoạch.

Sau khi Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư về giá cho hoạt động quy hoạch để các Bộ, ngành và địa phương xây dựng dự toán chi phí lập quy hoạch và xây dựng kế hoạch vốn lập quy hoạch năm 2019. Trên cơ sở các Thông tư được ban hành, các địa phương sẽ tiến hành tổ chức triển khai lập quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác