Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng

Ngày 18/03/2019 - 10:11:00 | 188 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị :

Cử tri đề nghị, việc sửa đổi Luật đầu tư công cần quan tâm quy định chặt chẽ vấn đề phê duyệt, lựa chọn dự án đầu tư nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan nếu dự án được đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước

Trả lời:

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại Tờ trình số 429/TTr-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp 597 ý kiến của 37 bộ, cơ quan trung ương và 50 địa phương, trong đó, có 329 ý kiến liên quan đến vướng mắc của Luật Đầu tư công, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu 276 ý kiến, chiếm 83% tổng số ý kiến liên quan đến Luật Đầu tư công. Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến 03 nhóm chính sách chủ yếu: (1) Nhóm chính sách về quy định chung, (2) Nhóm chính sách về quản lý dự án, (3) Nhóm chính sách về quản lý kế hoạch đầu tư công. Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) cơ bản đã tháo gỡ chồng chéo, vướng mắc và khó khăn trong quá trình thực hiện và tạo cơ chế thông thoáng hơn nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý nhà nước về đầu tư công./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác