Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương

Ngày 18/03/2019 - 10:06:00 | 192 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị :

Cử tri cho rằng Luật đầu tư công ngoài những mặt tích cực vẫn còn nhiều quy định chồng chéo, gây nhiều vướng mắc và khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là việc giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét sửa đổi Dự thảo Luật đầu tư công trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp sắp tới theo hướng tạo cơ chế thông thoáng hơn nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý nhà nước về đầu tư công. Bên cạnh đó, trong quy hoạch, tính hiệu quả các quy hoạch của các bộ, ngành chưa lan tỏa lợi ích trong toàn xã hội mà phần nào chỉ phục vụ lợi ích của các bộ, ngành; đồng thời còn nhiều chồng chéo trong quy định của pháp luật giữa các quy hoạch. Do đó đề nghị trong thời gian tới việc sửa đổi các luật có quy định liên quan đến quy hoạch cần lưu ý các vấn đề trên để đảm bảo tính hiệu quả của luật khi triển khai thực hiện.

Trả lời:

- Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại Tờ trình số 429/TTr-CP ngày 04/10/2018. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp 597 ý kiến của 37 bộ, cơ quan trung ương và 50 địa phương, trong đó, có 329 ý kiến liên quan đến vướng mắc của Luật Đầu tư công, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu 276 ý kiến, chiếm 83% tổng số ý kiến liên quan đến Luật Đầu tư công. Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến 03 nhóm chính sách chủ yếu: (1) Nhóm chính sách về quy định chung, (2) Nhóm chính sách về quản lý dự án, (3) Nhóm chính sách về quản lý kế hoạch đầu tư công. Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) cơ bản đã tháo gỡ chồng chéo, vướng mắc và khó khăn trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tạo cơ chế thông thoáng hơn nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý nhà nước về đầu tư công.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch; Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ban hành Thông tư về giá cho hoạt động quy hoạch. Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch; đối với Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành:

+ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đã được trình Chính phủ từ tháng 5/2018 và đã được 21/24 ý kiến thành viên Chính phủ có ý kiến đồng ý thông qua. Từ tháng 5/2018 đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch với 8 văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ (lần cuối là văn bản số 122/BKHĐT-QLQH ngày 05/01/2019). Tuy nhiên, ngày 02/02/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 53/TB-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trong đó có yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch theo hướng: (1) Quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo đúng Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; (2) Quy định về năng lực chuyên môn của tổ chức tư vấn, bảo đảm khả thi trong quá trình thực hiện; (3) Quy định về quy hoạch tỉnh theo nguyên tắc không quy định cụ thể những nội dung sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác; bổ sung quy định về cơ quan thường trực thay mặt Hội đồng thẩm định để xử lý thủ tục đối với các bản đồ, hồ sơ quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định; (4) Xác định đối tượng cần lấy ý kiến đối với quy hoạch ngành quốc gia để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm khả thi trong quá trình thực hiện.

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ để thống nhất về các nội dung trên và hoàn thiện dự thảo Nghị định báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua trong.

+ Đối với Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện về thủ tục theo quy định, nhưng chưa được ban hành vì Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chưa được Chính phủ ban hành. Dự kiến Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch sẽ được trình cấp có thẩm quyền ban hành ngay sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch được Chính phủ ban hành./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác