Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai

Ngày 18/03/2019 - 10:37:00 | 199 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị số 01 :

Cử tri phản ánh: Nghị định 63/2014/ NĐ-CP, ngày 26 tháng 06 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Theo Điều 59 về quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn. Nếu thực hiện đầy đủ trình tự theo các bước thì mất khoảng thời gian 90 ngày làm việc, trong khi đó lĩnh vực nông nghiệp rất cần tuân thủ nghiêm ngặt về cơ cấu mùa vụ, như vậy sẽ không kịp thời vụ sản xuất. Để đảm bảo liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi có hiệu quả, đề nghị Chính phủ và các bộ ngành có liên quan có điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể phù hợp đối với lĩnh vực mua sắm giống, vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn như sau:

(i) Chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá

(ii) Nộp và tiếp nhận báo giá

(ii) Đánh giá các báo giá

(iiii) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

(iiiii) Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Về thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn, pháp luật về đấu thầu đã quy định thời gian dành cho chủ đầu tư, bên mời thầu (theo mức tối đa để không thể kéo dài thời gian đấu thầu) và thời gian dành cho nhà thầu (theo mức tối thiểu để tạo thuận lợi cho nhà thầu, tăng tính cạnh tranh) tương ứng với từng bước của quá trình lựa chọn nhà thầu. Theo đó, đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc, thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 4 ngày làm việc, thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc.

Như vậy, pháp luật đấu thầu đã quy định cụ thể về thời gian trong đấu thầu cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu, cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, kế thừa các quy định đã được áp dụng ổn định tại Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của các nhà tài trợ (ADB, WB, JICA).  Thực tế, thông qua công tác kiểm tra, tổng hợp báo cáo hoạt động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc, Cục Quản lý đấu thầu nhận thấy nhiều chủ đầu tư đã thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu với thời gian ngắn hơn mức tối đa mà Luật cho phép. Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã mẫu hóa hồ sơ đấu thầu tại tất cả các bước trong đấu thầu như Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Mẫu hồ sơ mời thầu, Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, Mẫu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu… để tạo điều kiện thuận lợi lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng với việc tham dự thầu dễ dàng, đơn giản, thời gian trong đấu thầu được rút ngắn tối đa, đồng thời tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch. Do đó, phản ánh về thời gian thực hiện các bước chào hàng cạnh tranh rút gọn tới 90 ngày làm việc là chưa phù hợp với quy định về thời gian trong đấu thầu như đã nêu cũng như thực tiễn thực hiện. 

Nội dung kiến nghị số 02 :

Cử tri phản ánh: Hiện nay một số ngành dọc của Trung ương có quy định riêng về thời điểm chốt số liệu theo năm, do vậy trên cùng một địa bàn số liệu về một số chỉ tiêu sẽ không thống nhất gây khó khăn cho việc tổng hợp. Đề nghị Chính phủ có chỉ đạo cụ thể quy định thống nhất thời điểm chốt số liệu theo năm của các cơ quan Hành chính nhà nước với các cơ quan thuộc ngành dọc (Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân...).  

Trả lời:

Số liệu thống kê được chốt và tổng hợp thống nhất phù hợp ở từng cấp (bộ, ngành, trung ương, địa phương), nhằm phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Chính phủ, đặc biệt là các cuộc họp hàng tháng của Chính phủ.

Mỗi Bộ, ngành được giao chức năng quản lý ngành, lĩnh vực đều có những đặc thù riêng phụ thuộc vào chuyên môn nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực đó. Mặt khác, do nhu cầu quản lý của các cấp, các ngành (ngay cả các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp) khác nhau dẫn đến thời điểm chốt số liệu năm khác nhau. Đối với ngành Kiểm sát và Tòa án có tính chất đặc thù, quy trình riêng và phụ thuộc vào cơ quan Công an và Tư pháp, do vậy thời điểm chốt số liệu năm để phục vụ Quốc hội hàng năm khác nhau so với ngành khác.

Ngày 24/04/2017 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 559/QĐ-TTg về đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và hiện nay Chính phủ đang xây dựng Nghị định của Chính phủ về chế độ báo cáo đối với cơ quan hành chính nhà nước là một trong những giải pháp nhằm hệ thống báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước được đồng bộ, thống nhất đặc biệt chú ý đến thời điểm chốt số liệu năm của các cấp, các ngành./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác