Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/03/2019 - 10:54:00 | 198 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị số 01 :

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh Quảng Nam có Tờ trình số 4432/TTr-UBND gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo sổ 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng Chính phủ nhưng đến nay (gần 04 tháng) vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của các Bộ. Cử tri đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ sớm xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4 để dự án sớm được triển khai thực hiện.  

Trả lời:

Việc đầu tư cho dự án là cần thiết. Tuy nhiên, tại Thông báo số 92/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo: “Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tỉnh thẩm định dự án...”.

Đề nghị Tỉnh thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định dự án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Nội dung kiến nghị số 02 :

Đề nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn để thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Trả lời:

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan tiến hành xây dựng Chương trình và kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại, dự kiến sẽ hoàn thiện báo cáo Chính phủ vào quý IV năm 2019, trong đó có kiến nghị liên quan đến nguồn lực thực hiện Nghị quyết.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và tiếp tục báo cáo cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện Nghị quyết trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh. Đề nghị Tỉnh có báo cáo đánh giá tổng kết, kết quả thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền thời gian qua, đề xuất nội dung và nguồn lực tiếp tục đầu tư cho các xã, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác