Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 03/11/2019 - 16:10:00 | 175 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị số 1:

Công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư về dự án sử dụng đất: Công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư về dự án sử dụng đất còn gặp vướng mắc giữa các luật, như: Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn chưa phân định rõ trường hợp giao đất, cho thuê đất theo một trong 3 hình thức bao gồm: đấu thầu theo Luật Đấu thầu; quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư; đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai; đồng thời Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư chưa thực sự phù hợp với thực tiễn triển khai như: phạm vi điều chỉnh; quy trình thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, điều kiện chỉ định nhà đầu tư, thời gian lựa chọn nhà đầu tư.

Trả lời:

- Về phân định các trường hợp giao đất, cho thuê đất lựa chọn nhà đầu tư giữa Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và Luật Đất đai, dự kiến được phản ánh trong quy định của Luật Đầu tư sửa đổi.

- Đối với nội dung vướng mắc lựa chọn nhà đầu tư với Luật Đất đai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp ý kiến liên quan và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản số 509/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 26/7/2018 và 2473/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 18/4/2019. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có văn bản số 765/QLĐT-PPP ngày 02/7/2018 gửi Tổng Cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường (phúc đáp văn bản số 1075/TCQLĐT-CKTPTQĐ ngày 15/6/2018) đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm theo hướng quy định cụ thể việc giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án trong các trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, giao đất thực hiện dự án PPP, đấu giá quyền sử dụng đất.

- Về các nội dung liên quan đến sự phù hợp với thực tiễn triển khai của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (phạm vi điều chỉnh, quy trình thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, điều kiện chỉ định nhà đầu tư, thời gian lựa chọn nhà đầu tư): các nội dung kiến nghị của cử tri đã được điều chỉnh và phản ánh trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Hiện tại, Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành (dự thảo lần cuối được hoàn thiện và trình ban hành tại văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 25/4/2019).

Nội dung kiến nghị số 2:

Về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội để hoàn thiện quy trình lồng ghép, bố trí quản lý sử dụng nguồn vốn lồng ghép,… để bảo đảm thực hiện có hiệu quả và thống nhất triển khai ở các ngành, địa phương.

 Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và sẽ nghiên cứu, xem xét kiến nghị nêu trên của cử tri trong thời gian tới./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác