Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La

Ngày 03/11/2019 - 16:14:00 | 195 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị số 1:

Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét bổ sung kế hoạch số vốn trái phiếu Chính phủ còn thiếu là 308,382 tỷ đồng thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, để thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án (UBND tỉnh Sơn La đã có các văn bản số 2809/UBND-TH ngày 05/9/2017; số 4013/UBND-TH ngày 05/12/2017; số 2070/UBND-TH ngày 25/6/2018; 311/UBND-TH ngày 25/01/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Công văn số 575/TTg-KTN ngày 05/4/2016, Công văn số 1857/TTg-KTN ngày 21/10/2016, hoàn thành quyết toán các dự án thành phần giai đoạn 2019-2020).

Trả lời:

Tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 21/01/2019 của Văn phòng Chính phủ nội dung kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn la, Thủ tướng Chính phủ đã giao "Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và địa phương rà soát nhu cầu vốn còn thiếu của dự án theo báo cáo của các các tỉnh, trên cơ sở đó, đề xuất nguồn vốn... theo quy định của pháp luật để bố trí cho các dự án này...”. Đề nghị Tỉnh có báo cáo cụ thể theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như đã nêu trên, thống nhất với Bộ Tài chính và các bộ ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác