Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định

Ngày 26/02/2020 - 14:45:00 | 190 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị

Cử tri kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2019 đạt kết quả cao nhất, nhất là đối với các dự án lớn, quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát việc phân bổ vốn đầu tư công, tránh tình trạng để dư nguồn, không phân bổ hết kế hoạch vốn. Đôn đốc các bộ, ngành và địa phương tích cực triển khai các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của những dự án giải ngân chậm, không có khả năng thực hiện sang dự án có khả năng giải ngân cao hơn, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trả lời:

Về việc đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019: Ngay từ đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức các đoàn công tác tới một số địa phương để đôn đốc, lắng nghe, tìm hiểu các vướng mắc của các địa phương, tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, trong đó đã quy định rõ các nhiệm vụ, giải pháp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần thực hiện để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Mặt khác, trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; kịp thời đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành những biện pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong giải ngân hết số vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 được giao.

Về việc rà soát phân bổ vốn đầu tư công và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân cao hơn: Ngay từ cuối năm 2018, căn cứ đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội phân bổ dự toán vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2019 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bảo đảm việc phân bổ phù hợp với đề xuất và khả năng giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài, chính căn cứ đề xuất và khả năng thực hiện và giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để kiến nghị cấp có thẩm quyền có điều chỉnh phù hợp. 

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định để trả lời cử tri./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác