Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Ngày 26/02/2020 - 14:51:00 | 183 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh việc thành lập các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 mục đích chủ yếu chỉ để đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực chất các hợp tác xã hoạt động vẫn kém hiệu quả, cầm chừng, chưa có sự thay đổi mạnh mẽ. Đề nghị tiếp tục quan tâm hơn nữa để hoạt động của các hợp tác xã thực chất, hiệu quả hơn.

Trả lời:

Trong thời gian qua, Chính phủ luôn có sự quan tâm tới phát triển hợp tác xã. Chính phủ đã có nhiều quy định để cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động và phát triển như Nghị định số 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Quyết định số 2261/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020. Hiện nay, nguồn vốn thực hiện Quyết định này đã được lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020). Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương được giao trong  kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ phát triển các hợp tác xã (công văn số 4342/BKHĐT-HTX ngày 29/5/2017 và công văn số 9271/BKHĐT-HTX ngày 27/12/2018).

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2030 để có định hướng, chính sách tổng thể, lâu dài cho phát triển hợp tác xã; đồng thời xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025 trên cơ sở rà soát các nội dung Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hỗ trợ tập trung, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao, nhằm tạo điều kiện cho hợp tác xã tiếp tục phát triển một cách thực chất, hiệu quả.          

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai để trả lời cử tri./.

 

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác